Menu główne


Sekcje zrzeszone w SGiE


Stanowisko VI Kongresu SGiE ws. dyrektywy IED - odpowiedzi eruodeputowanych


29-07-2010
Stanowisko VI Kongresu SGiE ws. dyrektywy IED - odpowiedzi eruodeputowanych


 
 Wrocław, dnia 12.07.2010 roku
 
 
 
Szanowny Pan
Kazimierz Grajcarek
Przewodniczący NSZZ „Solidarność”
Sekretariat Górnictwa i Energetyki
 
 
Dziękuję za przesłane informacje dotyczące podjętego stanowiska podczas VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, który odbył się w dniu 25 czerwca 2006 roku. Przedstawiony przez Państwa problem nie jest mi obojętny.
 
 
Pozostaję z wyrazami szacunku
/.............../
Lidia Geringer de Oedenberg
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
* * *
 
Katowice, 28.07.2010 r.
 
 
 
Szanowna Pani
Lidia Geringer de Oedenberg
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
 
Szanowna Pani Poseł,
 
Dziękuję za informację dotyczącą stanowiska VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” i za to, iż problem ten dla Pani nie jest obojętny. Liczymy na współpracę w tej sprawie, gdyż dostosowanie polskiej gospodarki do zmian klimatycznych ma negatywny wpływ na naszą gospodarkę, jak i na miejsca pracy.
 
Z wyrazami szacunku
 
 
Kazimierz Grajcarek
/........................./
Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
 
_______________________________________________________
 
 
Bielsko-Biała, 12.07.2010
 
 
Sekretariat Górnictwa i Energetyki
NSSZ "Solidarność"
ul. Floriana 7
40-286 Katowice
 
Szanowni Państwo,
w związku z pismem z dnia l lipca 2010 roku, pragnę poinformować, że dnia 7 lipca br. Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę o ograniczaniu emisji szkodliwych pyłów, tlenku azotu i tlenków siarki przez przemysł.
 
Dyrektywa ta, mimo że przewiduje limity emisji przemysłowych, jednak wprowadza okresy przejściowe dla elektrociepłowni do 2022 roku oraz łagodniejsze limity emisji przemysłowych dla dużych obiektów energetycznych. Te okresy przejściowe na modernizację najbardziej zanieczyszczających zakładów są korzystne dla Polski i jest to zgodne z tym, o co zabiegał rząd polski. Jako Poseł do Parlamentu Europejskiego nie mogę występować przeciwko stanowisku rządu polskiego, a więc nie mogę występować przeciw tej dyrektywie.
 
Z poważaniem
 
Małgorzata Handzlik
/......................../
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
 
* * *
 
Katowice, 28.07.2010 r.
 
 
Szanowna Pani
Małgorzata Handzlik
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
Szanowna Pani Poseł,
 
Serdecznie dziękuję za odpowiedź na nasze stanowisko z dnia 25.06.2010 r. w którym to, związek zawodowy „Solidarność” zwrócił się do eurodeputowanych, jako przedstawicieli obywateli i przez nich wybranych z prośbą o interwencję w sprawie dostosowania polskiej gospodarki do zmian klimatycznych. Dostosowanie polskiej i europejskiej gospodarki do zmian klimatycznych ma bardzo negatywny wpływ na gospodarkę i zlikwiduje setki tysięcy miejsc pracy w Europie, a tym samym i w Polsce. Polski rząd zabiegał o zmianę dyrektywy Unii Europejskiej, ale zanim przedstawił swoje propozycje na forum UE to:
- nie konsultował propozycji zmian ze stroną społeczną, 
- stawialiśmy wniosek do polskiego rządu by przeanalizował, jakie negatywne lub pozytywne skutki gospodarcze i społeczne w Polsce będą miały dyrektywy UE w tej sprawie.
Z naszych badań wynika, iż bezpośrednie wprowadzenie pakietu klimatyczno-energetycznego zlikwiduje nie miej niż 200 tyś stanowisk pracy a polską gospodarkę uczyni niekonkurencyjną na rynku światowym i europejskim. Pomimo przedstawianych dokumentów polskiemu rządowi, ten w żaden sposób nie odniósł się do naszych propozycji, dlatego też zwróciliśmy się do Was polskich posłów w Parlamencie Europejskim licząc na to, że Wy eurodeputowani przyjrzycie się tym problemom wnikliwie, zaprosicie nas związkowców do debaty i przedstawienia swoich argumentów. Pani odpowiedziała jednoznacznie, że interesuje ją tylko to, co mówi polski rząd a nie to, co mówi polskie społeczeństwo. Szkoda, że polscy posłowie w Parlamencie Europejskim nie głosują wg. własnej wiedzy, lecz wg. dyrektyw rządowych. Myślę, że powinno to się zmienić i mimo wszystko liczę na współpracę z Panią Poseł. Nadmieniam, że jako Poseł ziemi śląskiej w Parlamencie Europejskim powinna Pani wiedzieć, że pakiet klimatyczno-energetyczny w woj. śląskim pozbawi możliwości zarobku w sektorach: górniczym, energetycznym, hutniczym i budowlanym ok. 90 tyś. rodzin a ta wiedza podczas głosowania musi budzić refleksje.
 
Z wyrazami szacunku
 
Kazimierz Grajcarek
/........................./
Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
__________________________________________________
Łódź, 9 lipca 2010 r.
 
Szanowny Pan
Kazimierz Grajcarek
Prezes
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
 
Uprzejmie dziękuję za przesłanie mi Stanowiska nr 1 podjętego podczas VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” z dnia 25.06.2010 r.
 
Z poważaniem
 
Joanna Skrzydlewska
/......................./
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
 
* * *
Katowice, 28.07.2010 r.
 
 
Szanowna Pani
Joanna Skrzydlewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
 
Szanowna Pani Poseł,
 
Dziękuję za informację w sprawie stanowiska VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S”. Bardzo zależałoby nam na tym, aby polscy eurodeputowani zajęli podobne stanowisko w tej sprawie jak Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, ponieważ dostosowanie polskiego przemysłu do zmian klimatycznych będzie miało negatywny wpływ zarówno na polską gospodarkę, jak i na miejsca pracy.
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Kazimierz Grajcarek
/........................./
Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
 ____________________________________________________
Poznań, 9 lipca 2010 r.
 
 
Szanowny Pan
Kazimierz GRAJCAREK
Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność
Przewodniczący
Ul. Floriana 7
40-286 KATOWICE
 
Szanowny Panie Przewodniczący!
 
W nawiązaniu do pisma z dnia 1.07.2010 r prezentującego Stanowisko nr 1/2010 VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność" ws dyrektywy o emisjach przemysłowych, informuję, że Państwa opinię przekazuję do Pań i Panów Posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych z list PO RP: p. Jolanty Hibner oraz p. Bogusława Sonika - zasiadających w komisji ENVI- Środowisko Naturalne, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności oraz do p. Leny Kolarskiej-Bobińskiej i p. Pawła Marcinkiewicza - zasiadających w komisji ITRE - Przemysł, Badania Naukowe i Energia.
Dziękuję za regularne informowanie mnie o Państwa postulatach i stanowiskach, które każdorazowo przyjmuję do wiadomości.
 
Z poważaniem,
 
Sidonia E. Jędrzejewska
/....................../
Posłanka do Parlamentu Europejskiego
 
 
 
* * *
 
Katowice, 28.07.2010 r.
 
 
Szanowna Pani
Sidonia Jędrzejewska
Poseł do
Parlamentu Europejskiego
 
 
Szanowna Pani Poseł!
 
Dziękuję za zajęcie się sprawą i przekazanie jej polskim przedstawicielom zasiadającym w komisjach Parlamentu Europejskiego. Liczę na dalszą współpracę w tej sprawie oraz we wszystkich innych, które mają wpływ na życie mieszkańców naszego kraju.
 
Szanowna Pani Poseł, jeśli życzy Pani sobie więcej materiałów rozszerzających temat dostosowania polskiego przemysłu do zmian klimatycznych, to proszę o kontakt, wówczas je do Pani prześlemy.
 
Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie się naszym stanowiskiem, gdyż jest to dla nas niezwykle ważne.
 
Z wyrazami szacunku
 
Kazimierz Grajcarek
/........................./
Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________
 
e- mail z dnia 07.07.2010 r.
 
 
Szanowny Panie Przewodniczący,
 
W imieniu Pana Posła Jana Olbrychta serdecznie dziękuję za przesłanie stanowiska VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
 
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Devavry
Asystenta Pana Posła Jana Olbrychta
 
* * *
 
 
Katowice, 28.07.2010 r.
 
Szanowny Pan
Jan Olbrycht
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
 
Szanowny Panie Pośle,
 
Dziękuję za informacje odnośnie stanowiska VI Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
Chciałbym poznać, jeżeli to możliwe, stanowisko Pana, jako eurodeputowanego
w sprawie dostosowania polskiej gospodarki do zmian klimatycznych.
Liczę na autentyczną współpracę z Panem Posłem zwłaszcza, że dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ocieplenia klimatu będą miały bardzo negatywny wpływ na polską gospodarkę i stan zatrudnienia a zwłaszcza na stan zatrudnienia na Śląsku.
 
Z wyrazami szacunku
 
Kazimierz Grajcarek
/........................./
Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
___________________________________________________________
  
Katowice, 06.07.2010 r.
 
 
Pan
Marek MIGALSKI
POSEŁ
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 
 
Dyrektywa IED zastępuje dotychczas funkcjonujące dyrektywy IPCC (w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli) oraz LCP (w sprawie zanieczyszczeń z dużych obiektów przemysłowych) oraz tzw. dyrektywę pułapową NEC. Dyrektywa od 2016 roku nakazuje średnio o połowę zmniejszyć normy emisyjne dwutlenku siarki, tlenków azotów oraz pyłów. Ta regulacja spowoduje kolejne bardzo istotne ograniczenia emisyjne w zakresie małych źródeł energii i ciepła. Jeżeli dyrektywa wejdzie w obecnym kształcie bez derogacji i możliwości łączenia emisji i przesuwania ich z jednych obiektów na inne to przełoży się na likwidację mocy producentów ciepła i małych źródeł energii, co spowoduje nie tylko możliwości deficytu produkcji ciepła i energii ale podroży znacząco ich cenę i spowoduje utratę kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Polska powinna się domagać okresu derogacji, co najmniej do roku 2025.
W załączeniu przesyłam stanowisko wsp. dyrektywy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz opracowania dotyczące dyrektywy podkreślające, że większość podnoszonych w załączniku postulatów, jak i też tzw. „ustaleń czeskich” nie zostało wprowadzonych do obecnego projektu Dyrektywy.
 
 
Kazimierz Grajcarek
/........................./
Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
____________________________________________________
 
 e-mail z dnia 05.07.2010 r.
 
Szanowni Państwo,
 
 
Negocjacje w trialogu doprowadziły do przywrócenia wielu z pierwotnych założeń Rady, które brały pod uwagę fakt, że wiele państw, ze względu na uzależnienie od węgla lub warunki geograficzne, nie jest w stanie sprostać wyśrubowanym standardom ekologicznym.
 
Najważniejsze z polskiego punktu widzenia postulaty zostały w trakcie negocjacji utrzymane lub przynajmniej przyjęte w wersji możliwej do zaakceptowania:
1) okres przejściowy dla ciepłowni:
- pierwotna propozycja Rady - 31 grudnia 2023 r.
- propozycja Parlamentu - 31 grudnia 2019 r.
- kompromis - 31 grudnia 2022 r.
2) krajowe plany przejściowe umożliwiające okresowe stosowanie łagodniejszych limitów emisji
   (nie dotyczy ciepłowni i źródeł likwidowanych) obowiązują do:
- pierwotna propozycja Rady - 31 grudnia 2020 r.
- propozycja Parlamentu - 30 czerwca 2019 r.
- kompromis - 31 czerwca 2020 r. 
3) opt-out dla źródeł likwidowanych obowiązuje do:
- pierwotna propozycja Rady - 31 grudnia 2023 r.
- propozycja Parlamentu - 31 grudnia 2019 r.
- kompromis - 31 grudnia 2022 r.
4) Udzielanie pozwoleń z odstępstwami - zgodnie z IPPC pozwolenia na emisje mają uwzględniać lokalną specyfikę, biorąc pod uwagę warunki geograficzne i uwarunkowania ekonomiczne. Rada (w tym Polska) walczyły o to, aby Komisja nie uzyskała pełnej swobody w ustalaniu warunków, na jakich można udzielać pozwoleń na odstępstwa. Innymi słowy chodziło o to, aby w ustalaniu warunków uczestniczyły państwa z Komisją (komitetologia), a nie tylko Komisja (akty delegowane).
 
Serdecznie pozdrawiam,
 
Bogdan Marcinkiewicz
 
* * *
 
 
Szanowny Panie Pośle,
 
 
Serdecznie dziękuję za odpowiedź na nasze stanowisko z dnia 25.06.2010 r. jednocześnie zwracamy się do Pana Posła z prośbą, w kontekście zmian dyrektywy IED, o przesłanie nam (w miarę możliwości Pana Posła) wynegocjowanych zmian.
 
Z poważaniem
 
Kazimierz Grajcarek
/........................./
Przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność”
 
_________________________________________________
 

Multimedia

Licznik odwiedzin: 1911089
©  Wszelkie prawa zastrzeżone   SGiE 2011
Strona korzysta z plików cookie w celach czysto statystycznych.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ